Phonecase Việt Nam® Seller Program

 Đơn Đăng Ký Phonecase Việt Nam® Seller Program

Thông Tin Thương Hiệu

Tên Thương Hiệu:

Mô Tả Ngắn về Sản Phẩm/Thương Hiệu:

Liên Hệ Người Đại Diện Thương Hiệu:
- Họ và Tên:
- Chức Vụ:
- Số Điện Thoại:
- Địa Chỉ Email:

Thông Tin Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm:
(Ví dụ: Ốp điện thoại iPhone 11, iPhone 12..)

Mức Độ Độc Đáo của Sản Phẩm:
(Mô tả ngắn về sự độc đáo và tầm nhìn sáng tạo của sản phẩm)

Hình Ảnh và Mô Tả Chi Tiết của Sản Phẩm (Nếu Có):
(Đính kèm hình ảnh và mô tả chi tiết của 3 sản phẩm nổi bật)

 


Thông Tin Nghệ Sĩ Sáng Tạo (Nếu Áp Dụng)

Họ và Tên Nghệ Sĩ:

Tiểu Sử Nghệ Sĩ:

Đường Link đến Portfolio Nghệ Sĩ:

Ý Tưởng Ốp Điện Thoại Đề Xuất (Nếu Có):
(Mô tả ngắn về ý tưởng và phong cách thiết kế cho ốp điện thoại)

Cam Kết và Điều Khoản

Chấp Nhận Điều Khoản và Điều Kiện của Phonecase Việt Nam® Seller Program:
(Đính kèm Điều Khoản và Điều Kiện)

---

Gửi Đơn Đăng Ký tới Địa Chỉ Email: hr@phonecase.vn

Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và liên hệ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm và chọn Phonecase Việt Nam® Seller Program làm đối tác!